Chi tiết bài viết - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu cảng cạn Vsico Quảng Trị và tổ chức Hội nghị công bố Đồ án Quy hoạch

Post date: 14/03/2024

Ngày 22/02/2024, Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành Quyết định số 19/QĐ-KKT phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu cảng cạn Vsico Quảng Trị, Địa điểm: Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Theo đó, Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu cảng cạn Vsico Quảng Trị có những nội dung chính như sau:

Phạm vi: Lô đất quy hoạch cảng cạn trong Quy hoạch Phân khu xây dựng thị trấn Lao Bảo thuộc Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 14/6/2022.

Ranh giới: Ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Bắc: Giáp đường quy hoạch rộng 13,5m.

- Phía Nam: Giáp đường quy hoạch rộng 6,0m.

- Phía Đông: Giáp đất quy hoạch thương mại – dịch vụ có ký hiệu TM4 và đường quy hoạch rộng 20,5m.

- Phía Tây: Giáp đường quy hoạch rộng 13,5m.

Quy mô:

- Quy mô diện tích lập quy hoạch: Khoảng 8,58 ha (theo Quyết định số 28/QĐ-KKT ngày 13/3/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư).

- Quy mô dân số: dự kiến khoảng 250 người.

Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

Mục tiêu lập quy hoạch:

- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cạn Vsico Quảng Trị sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các địa phương lân cận và các nước trong khu vực, điều rất cần thiết trong tiến trình hội nhập kinh tế của Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới đang được đẩy mạnh

- Cụ thể hóa Đồ án Quy hoạch điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn Lao Bảo thuộc Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo

- Làm cơ sở pháp lý để dự án triển khai các bước tiếp theo.

 (Chi tiết theo Quyết định phê duyệt và Hồ sơ Đồ án Quy hoạch đính kèm)

Phối cảnh Đồ án Quy hoạch chi tiết

Thực hiện Điều 40, 41, 42 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14) về công bố công khai, trách nhiệm tổ chức công bố công khai, hình thức công bố công khai quy hoạch xây dựng; Chiều ngày 08/3/2024, tại trụ sở UBND thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị công bố Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu cảng cạn Vsico Quảng Trị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND huyện Hướng Hóa; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị trấn và các tổ chức, đoàn thể thị trấn Lao Bảo; đại diện BQL các khóm, bản và các hộ dân, đơn vị tổ chức ở khu vực liên quan quy hoạch Khu cảng cạn Vsico Quảng Trị; đại diện Công ty Cổ phần Hàng hải Vsico và Đơn vị tư vấn.