Chi tiết bài viết - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính để nâng cao hiệu suất công việc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Post date: 22/03/2022

Với quan điểm nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, trong thời gian qua Lãnh đạo Ban đã chỉ đạo điều hành về xây dựng quy chế, quy trình, cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật xây dựng các bộ thủ tục hành chính gắn kết với quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị, hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Quảng Trị.

Nhận thức được tầm quan trọng việc tin học hóa hoạt động của BQL Khu kinh tế vừa là phương tiện, vừa là áp lực đối với việc cải cách hành chính, thông qua hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, các phòng, ban dễ dàng liên kết với nhau hơn trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo được sự chính xác và kịp thời trong quá trình xử lý công việc phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu suất làm việc của cán bộ công chức trong cơ quan. Lãnh đạo cũng thông qua đó để điều hành, chỉ đạo thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả, chính xác và kiểm soát tốt hơn mọi hoạt động của cơ quan. Tuy nhiên, chính sự minh bạch trong kiểm soát và giám sát mà hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin mang lại đã ít nhiều tạo áp lực cho cán bộ công chức trong cơ quan bởi qua đó mọi trì trệ, ách tắc của mỗi cán bộ công chức sẽ dễ dàng lộ diện khi có vấn đề xảy ra. Cải cách hành chính và công nghệ thông tin đều chung một mục đích, đó là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy của thông tin quản lý điều hành.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, BQL Khu kinh tế đã kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính; tổ chức quán triệt và chỉ đạo các phòng, ban triển khai thực hiện tốt các nội dung chương trình, nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch; kịp thời quán triệt, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức đặc biệt là các bộ luật mới được ban hành như Luật đầu tư năm 2020, Luật Doanh nghiệp năm 2020… Rà soát, bổ sung các thủ tục hành chính nâng cấp dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4 (nếu có) đạt ít nhất 30%. Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm đáp ứng mục tiêu chính sách đề ra, bảo đảm nguyên tắc “nhanh, chính xác, đúng pháp luật” mang lại hiệu quả cao trong hoạt động hành chính tại cơ quan. Đồng thời, phát động công tác thi đua khen thưởng gắn với thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); thực hiện tốt cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ dịch vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của BQL Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị; để thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ làm việc, BQL Khu kinh tế đã kịp thời cập nhật thủ tục hành chính các lĩnh vực về đầu tư, lao động - việc làm, hoạt động thương mại, quy hoạch – xây dựng, đất đai. Niêm yết danh mục thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công; trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị: dichvucong.quangtri.gov.vn.

Các phòng chức năng, đơn vị, các công chức, viên chức của Ban thường xuyên sử dụng hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong quy trình xử lý văn bản đến, đi; 100% lãnh đạo ban đã ứng dụng, phê duyệt văn bản bằng chữ ký số. Tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng, đúng quy định; tiếp nhận và trả lời kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, BQL Khu kinh tế xử lý giải quyết 54/54 hồ sơ đúng thời hạn, đạt 100% hồ sơ giải quyết đúng thời hạn trên hệ thống thông tin điện tử một cửa tỉnh Quảng Trị; đã tham mưu, xử lý nhiệm vụ, văn bản theo dõi chỉ đạo của UBND tỉnh 153/156 nhiệm vụ được giao đúng thời hạn, đạt 98,1% nhiệm vụ được giao đúng thời hạn trên cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt, trong năm 2020, BQL Khu kinh tế đã xử lý, giải quyết hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 22 doanh nghiệp trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Bước đầu đã đạt được kết quả nhất định nhưng nhìn chung, so với các cơ quan trong tỉnh thì mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của BQL Khu kinh tế còn hạn chế. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng mạng thông tin của các cơ quan còn yếu chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khi đó nguồn vốn đầu tư cho công nghệ thông tin hàng năm để nâng cấp rất thấp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan và công tác tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước mới chỉ được tiến hành bước đầu. Đã có nguồn lực, nhưng còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng và chưa đồng bộ, nhất là nhân lực chuyên trách và nhân lực có trình độ cao. Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tinn chưa gắn kết chặt chẽ với nhau, chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ còn chậm, thiếu đồng bộ.

Người dân, doanh nghiệp nộp và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Để công nghệ thông tin thực sự góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả thì việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, Phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin: nâng cấp, sửa chữa trang thiết bị công nghệ thông tin, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, máy tính phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan đảm bảo hoạt động thông suốt, ổn định.

Hai là, Tăng cường ứng dụng CNTT: tăng cường sử dụng, khai thác các hệ thống thông tin của tỉnh đặc biệt là tiếp tục triển khai ứng dụng hệ thống thông tin điện tử một cửa tỉnh Quảng Trị, cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị, hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc theo hướng tăng cường chức năng chỉ đạo, điều hành, mở rộng sự kết nối liên thông đến các phòng, ban và đảm bảo kết nối liên thông với các hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh; ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nhân viên một cửa của BQL Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị
tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Ba là, Nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực CNTT: tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc cho cán bộ, công chức, viên chức.

Bốn là, Ứng dụng CNTT phải gắn với chương trình cải cách hành chính: Trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, phải đảm bảo đúng quy trình, thủ tục đầu tư, đảm bảo tính kế thừa, tích hợp đồng bộ hệ thống hạ tầng, cơ sở dữ liệu của tỉnh, tránh đầu tư trùng lặp; có biện pháp bảo đảm an toàn và an ninh thông tin; phải hợp lý hóa các quy trình công việc, chuẩn hóa các mẫu biểu hành chính, áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng để tạo cơ sở cho việc tin học hóa. Trong đó cần quan tâm tới việc đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp với mục tiêu đến năm 2021 sẽ cung cấp ít nhất 30% các dịch vụ công cơ bản trực tuyến tối thiểu mức độ 3 và 4 tới người dân và doanh nghiệp. Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong xử lý công việc, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong công tác quản lý, điều hành và trao đổi thông tin; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số, từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin. Coi công nghệ thông tin là phương tiện chủ lực để đi tắt, đón đầu trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; kiên quyết gắn việc ứng dụng công nghệ thông tin với xử lý công việc hàng ngày, thực sự chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Năm là, Thúc đẩy việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được Chính phủ cụ thể hóa tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong giao dịch trực tuyến, giảm bớt các loại hồ sơ giấy cũng như các quy trình giao dịch trực tiếp với cơ quan, thúc đẩy giao dịch điện tử, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh./.

 

Tác giả bài viết: Bùi Kiều Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đường dây nóng
hotline
Trưởng ban: 
Ông Phạm Ngọc Minh
0982.595.373
Phó Chánh VP: 
Ông Nguyễn Phước Đại
0903.535.945
Trưởng phòng QLĐTDN: 
Ông Nguyễn Văn Tuấn
0914.064.845
 

 

 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị
ĐC: 91 Lê Duẩn, TP Đông Hà, Quảng Trị 
ĐT: 0233.3859713 - Fax: 0233.3551729 - Email: bqlkkt@quangtri.gov.vn