Chi tiết bài viết - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

10:7, Thứ Ba, 17-10-2023

Sáng ngày 13/10/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành. Về phía tỉnh Quảng Trị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng và đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cho biết: Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016 với tổng diện tích đất tự nhiên là 23.792ha bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 17 xã, thị trấn phía Đông Nam của tỉnh Quảng Trị, thuộc các huyện Hải Lăng, Triệu Phong và Gio Linh. Sau 07 năm thực hiện, tỉnh Quảng Trị đã thu hút đầu tư và triển khai nhiều dự án động lực quan trọng như: Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng (1.500MW), Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Quảng Trị (340MW), Cảng hàng không Quảng Trị, Khu bến cảng Mỹ Thủy, Kho cảng Xăng dầu Hải Hà, Đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế, Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây..., đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh nói chung và Khu kinh tế nói riêng.

Tuy nhiên, sau khi rà soát thực trạng sử dụng đất, tình hình thu hút đầu tư cũng như định hướng xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị trong tình hình mới đã phát sinh nhiều yếu tố mới có tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị và định hướng phát triển Khu kinh tế mà đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế đã phê duyệt chưa có. Đồng thời, đã nảy sinh một số vấn đề hạn chế, bất cập trong việc triển khai thu hút đầu tư dự án vào Khu kinh tế nên đã gặp nhiều khó khăn vướng mắc, không thể thực hiện được.

Ngày 16/02/2022, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 140/TTg-CN đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam. Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 và được UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 15/5/2023. Bộ Xây dựng có Văn bản số 2418/BXD-QHKT ngày 13/6/2023 lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành về Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch và đã có ý kiến tham gia của 09/09 Bộ, ngành Trung ương. UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cùng Đơn vị tư vấn hoàn thiện theo ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và có Văn bản số 4476/UBND-KT ngày 05/9/2023 báo cáo Bộ Xây dựng về việc tiếp thu, chỉnh sửa, giải trình, hoàn thiện Nhiệm vụ.

Xác định việc công tác lập và quản lý quy hoạch là một nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm trong việc định hướng phát triển Khu kinh tế và thu hút các dự án đầu tư vào Khu kinh tế. UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác lập Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam với quan điểm cần phải xây dựng một bản quy hoạch có chất lượng, trong đó đưa ra được định hướng phát triển để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, giải quyết các khó khăn, thách thức, đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc; xác định các lĩnh vực trọng tâm, đột phá, tạo động lực thúc đẩy phát triển Khu kinh tế.