Chi tiết bài viết - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Giải pháp khảo sát, đánh giá, đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp về phát triển cơ sở hạ tầng tại KKT, KCN

10:34, Thứ Ba, 15-11-2022

Khảo sát đánh giá, đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp về phát triển cơ sở hạ tầng, thái độ phục vụ doanh nghiệp tại KKT, KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày càng thể hiện được vai trò hết sức quan trọng, hướng đến công tác phát triển các loại hình dịch vụ của Trung tâm quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng Khu kinh tế, Khu công nghiệp (KKT, KCN) tỉnh trong tương lai.

Mẫu phiếu điều tra xã hội học trực tiếp đến từng doanh nghiệp

Thực hiện nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước bám sát chủ đề cải cách hành chính của tỉnh năm 2022 là: “Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số”; thực hiện đồng bộ với kế hoạch phát triển các loại hình dịch vụ tại KKT, KCN trong những năm tiếp theo của Trung tâm quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng tại KKT, KCN tỉnh Quảng Trị; bám sát với nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp tại KKT, KCN để thực hiện công tác phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện duy tu bảo dưỡng hàng năm, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Đồng thời, giúp thực hiện tốt công tác thu tiền sử dụng hạ tầng theo Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Việc khảo sát đánh giá, đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp về phát triển cơ sở hạ tầng, thái độ phục vụ doanh nghiệp tại KKT, KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày càng thể hiện được vai trò, giải pháp quan trọng nhằm tổng hợp ý kiến nhận xét đánh giá của doanh nghiệp đối với việc phát triển cơ sở hạ tầng tại KKT, KCN trên địa bàn tỉnh kịp thời nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của  doanh nghiệp để đề ra những biện pháp cải thiện chất lượng nhằm phục vụ cho doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó tinh thần phục vụ và trách nhiệm đối với công việc của cán bộ viên chức có sự chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ cơ sở hạ tầng tại KCN, KKT ngày càng được nâng cao. Hướng đến công tác phát triển các loại hình dịch vụ của Trung tâm trong tương lai.

Việc khảo sát, đánh giá còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự tham gia của doanh nghiệp đối với chất lượng cơ sở hạ tầng  tại KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Xác định được chất lượng, nhu cầu của doanh nghiệp đối với các dịch vụ tại KKT, KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Từ những ý kiến nhận xét đánh giá của doanh nghiệp tại KCN, KKT đánh giá được thực trạng, phân tích nguyên nhân, lựa chọn giải pháp để khắc phục điểm yếu, cải thiện chất lượng phục vụ nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của doanh nghiệp; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm.

Trung tâm quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng KKT, KCN Quảng Trị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị được thành lập tại Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị, Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 01/4/2016. Trung tâm thực hiện chức năng quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng KKT, KCN, Khu du lịch dịch vụ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức thu tiền sử dụng hạ tầng, phí, lệ phí và các loại hình dịch vụ khác phục vụ KKT, KCN, Khu du lịch dịch vụ; cung cấp các dịch vụ phục vụ sản xuất và kinh doanh đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư vào KKT, KCN, Khu du lịch dịch vụ theo quy định của pháp luật. Hàng năm, Trung tâm thực hiện các thủ tục cần thiết trong quá trình chuẩn bị đầu tư, đầu tư và lập Kế hoạch thực hiện các dự án, công trình duy tu, sửa chữa cơ sở hạ tầng tại các KKT, KCN, Khu dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các Doanh nghiệp, nhà đầu tư trong KCN, KKT, Khu dịch vụ du lịch hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được hết nhu cầu của các doanh nghiệp tại KCN, KKT.

Bên cạnh những kết quả đạt được, so với yêu cầu mà công tác cải cách hành chính đặt ra, tỷ lệ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ phát triển cơ sở hạ tầng còn chưa cao, bởi nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Vậy, nhằm hướng đến công tác phát triển dịch vụ của Trung tâm trong thời gian tới cùng với việc đáp ứng được hết nhu cầu và phục vụ ngày càng tốt hơn cho các doanh nghiệp đóng tại KKT, KCN. Giúp cho việc thu tiền sử dụng hạ tầng của Trung tâm hoàn thành tốt thì: “Giải pháp khảo sát, đánh giá, đo lường sự  hài lòng của doanh nghiệp về phát triển cơ sở hạ tầng tại KKT, KCN và hướng đến công tác phát triển dịch vụ tại KCN, KKT của Trung tâm quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng” sẽ khắc phục được những bất cập của phương pháp trước đây, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Ngoài ra, việc xây dựng giải pháp khảo sát đánh giá, đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ  phát triển cơ sở hạ tầng đến năm 2025 để cụ thể hóa nhiệm vụ cải cách hành chính từ nay đến năm 2025 là vô cùng cần thiết nhằm xác định chỉ số và mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ  phát triển cơ sở hạ tầng tại KCN, KKT, qua đó đánh giá chất lượng và hiệu quả của cơ sở hạ tầng, phát triển dịch vụ; đồng thời, nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của doanh nghiệp để xây dựng các biện pháp cải thiện  cơ sở hạ tầng, phát triển các dịch vụ  trong các năm tiếp theo.

Thực hiện giải pháp khảo sát đánh giá, đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng cơ sở hạ tầng tại KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hướng đến phát triển dịch vụ đến năm 2025 để cụ thể hóa nhiệm vụ cải cách hành chính từ nay đến năm 2025, xác định chỉ số và mức độ hài lòng của doanh nghiệp  đối với chất lượng cơ sở hạ tầng tại KKT, KCN; đồng thời, nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của doanh nghiệp để xây dựng các biện pháp cải thiện chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu cầu doanh nghiệp trong thời gian tới.

Nội dung khảo sát đánh giá, đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp đối với việc phát triển cơ ở hạ tầng tại KKT, KCN và hướng đến nhu cầu phát triển dịch vụ của các doanh nghiệp tại KKT, KCN trong thời gian tới.

Giải pháp khảo sát sự hài lòng của các  doanh nghiệp tại KCN, KKT đối với sự phục vụ của đơn vị trong năm. Đối tượng khảo sát là doanh nghiệp đã, đang và sẽ hoạt động tại các KKT, KCN bằng  nhiều hình thức. Việc khảo sát nhằm đánh giá những kết quả đạt được về công tác phát triển cơ sở hạ tầng tại KKT, KCN,  đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ, thái độ phục vụ của cán bộ viên chức làm việc trực tiếp với doanh nghiệp và nhu cầu dịch vụ của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Tùy theo điều kiện cụ thể, áp dụng một cách phù hợp một hoặc nhiều phương thức khảo sát xã hội học như: Phát phiếu điều tra xã hội học trực tiếp đến từng doanh nghiệp để trả lời; Phỏng vấn trực tiếp dựa theo bộ câu hỏi có sẵn; Khảo sát trực tuyến trên mạng internet; Khảo sát qua gọi điện thoại; các nền tảng ứng dụng trực tuyến (Zalo)…

Giải pháp này được áp dụng đối với các doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN, KKT để thể hiện sự đồng hành, lắng nghe và chia sẻ của Trung tâm đối với doanh nghiệp. Từ sự lắng nghe, ý kiến đóng góp của doanh nghiệp. Trung tâm  sẽ kịp thời đề ra các giải pháp kịp thời  hỗ trợ doanh nghiệp như thay bóng điện bị cháy. Lập kế hoạch duy tu, sửa chữa hàng năm sát với nhu cầu của doanh nghiệp như trồng cây xanh tại tuyến RD02 tại Khu công nghiệp Quán Ngang, lắp hệ thống điện chiếu sáng tại tuyến K1, K2 tại KCN Nam Đông Hà.  Hướng đến phát triển các dịch vụ tại KKT, KCN trong thời gian tới.  Từ đó  uy tín và vị thế của Trung tâm được nâng lên, hiệu quả hoạt động ngày càng tăng.

Tỷ lệ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ cơ sở hạ tầng tại KCN, KKT ngày càng được nâng cao. Hướng đến công tác phát triển các loại hình dịch vụ của Trung tâm trong tương lai.

Việc khảo sát, đánh giá còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự tham gia của doanh nghiệp  đối với chất lượng cơ sở hạ tầng  tại KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Xác định được chất lượng, nhu cầu của doanh nghiệp đối với các dịch vụ tại KKT, KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Từ những ý kiến nhận xét đánh giá của doanh nghiệp tại KCN, KKT  đánh giá được thực trạng, phân tích nguyên nhân, lựa chọn giải pháp để khắc phục điểm yếu, cải thiện chất lượng phục vụ nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của doanh nghiệp; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm. Giúp Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu đến năm 2025 100% doanh nghiệp tại KKT, KCN hài lòng về cơ ở hạ tầng tại KCN./.

Phan Thị Đào

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đường dây nóng
hotline
Trưởng ban: 
Ông Phạm Ngọc Minh
0982.595.373
Phó Chánh VP: 
Ông Nguyễn Phước Đại
0903.535.945
Trưởng phòng QLĐTDN: 
Ông Nguyễn Văn Tuấn
0914.064.845
 

 

 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị
ĐC: 91 Lê Duẩn, TP Đông Hà, Quảng Trị 
ĐT: 0233.3859713 - Fax: 0233.3551729 - Email: bqlkkt@quangtri.gov.vn