Chi tiết bài viết - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Quyết định phân cấp về thẩm định, phê duyệt các quy hoạch trong Khu công nghiệp, khu chức năng trong Khu kinh tế và một số điểm đáng chú ý của Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng

11:3, Thứ Năm, 12-1-2023

 

Ngày 10/11/2022, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp công tác lập, thẩm định và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 20/11/2022. Theo đó, UBND tỉnh phân cấp Ban Quản lý Khu kinh tế thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ và đồ án các quy hoạch xây dựng sau: Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và các khu chức năng khác trong khu kinh tế; Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế và quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng có quy mô trên 200ha, Ban Quản lý Khu kinh tế tham mưu UBND tỉnh lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt; đối với các quy hoạch xây dựng còn lại phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng trước khi phê duyệt.

Quy định xử lý chuyển tiếp như sau:

(1) Các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trước thời điểm Quy định này có hiệu lực không phải lập, thẩm định, phê duyệt lại; việc quản lý và điều chỉnh quy hoạch xây dựng được thực hiện theo Quy định này;

(2) Các quy hoạch xây dựng đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đã được thấm định trình phê duyệt đồ án quy hoạch trước thời điếm Quy định này có hiệu lực thì không phải trình duyệt lại, nếu chưa được thẩm định đồ án quy hoạch thì việc thâm định, trình phê duyệt đô án quy hoạch thực hiện theo Quy định này;

(3) Các quy hoạch xây dựng chưa được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thì việc thâm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng được thực hiện theo Quy định này.

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
được UBND huyện Hải Lăng phê duyệt tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 05/01/2022