Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

Thứ sáu - 14/10/2016 09:27

a) Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa - một cửa liên thông của BQL Khu kinh tế.

Bộ phận Một cửa - một cửa liên thông có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

+ Bước 2: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Quy hoạch và Xây dựng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Khi thẩm định hồ sơ, phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Phòng Quy hoạch và Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì có quyền không xem xét việc cấp giấy phép và thông báo cho tổ chức, cá nhân biết.

Phòng Quy hoạch và Xây dựng có trách nhiệm đối chiếu với các điều kiện cấp phép để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng. Các cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình trong thời hạn 10 ngày làm việc. Sau thời hạn lấy ý kiến, nếu cơ quan được hỏi ý kiến không có ý kiến coi như các cơ quan này đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình.

+ Bước 3: Căn cứ quy mô, tính chất, loại công tình và địa điểm xây dựng công trình đề nghị cấp phép. Phòng Quy hoạch và Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành và các điều kiện cấp phép để trình lãnh đạo BQL Khu Kinh tế tỉnh quyết định việc cấp giấy phép xây dựng trong thời gian 20 ngày làm việc. 

+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận Một cửa - một cửa liên thông nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của BQL Khu Kinh tế tỉnh hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng) theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Kinh tế

- Địa chỉ: 91 Lê Duẩn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Điện thoại: 053. 3 859 713 hoặc 053. 6 550 213

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn;

- Bản sao một trong những giấy tờ hợp pháp về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Bản vẽ thiết kế xây dựng theo quy định, văn bản thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo từng giai đoạn (nếu có);

- Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đối với công trình quy định phải lập dự án.

* Số lượng hồ sơ:

- Đơn, giấy tờ pháp lý về đất và các tài liệu liên quan khác: 01 bộ;

- Hồ sơ bản vẽ thiết kế xây dựng: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BQL Khu Kinh tế tỉnh.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền: Phòng Quy hoạch và Xây dựng.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Bộ phận Một cửa - một cửa liên thông, Phòng Quy hoạch và Xây dựng.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng, UBND xã, phường, thị trấn và các phòng ban liên quan đến công trình được cấp phép. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để cấp phép: Giấy phép xây dựng.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Công văn trả lời. 

i) Lệ phí: 150.000 đồng.

k) Têm mẫu đơn tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị gồm:

+ Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với CTXD ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

+ Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

+ Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

+ Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật Xây dựng năm 2014.

+ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định tại các điều 95, 96 và 97 của Luật Xây dựng năm 2014.

- Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm:

+ Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt;

+ Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

- Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị V/v Ủy quyền cấp giấy phép xây dựng;

- Văn bản số 943/UBND-CN ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng 2014 trong giai đoạn chuyển tiếp trên địa bàn tỉnh. 0905527789

(Theo Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Tài liệu mẫu đính kèm:
  1. Mẫu đơn sử dụng cho công trình không theo tuyến.doc    Tải mẫu
  2. Sử dụng cho công trình theo tuyến.doc    Tải mẫu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây