Công tác quản lý nhà nước và thu hút đầu tư là động lực thúc đẩy sự phát triển các Khu công nghiệp, Khu kinh tế

Thứ hai - 23/12/2019 09:32
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) được thành lập theo Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị (được thành lập theo Quyết định số 129/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ) với Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị (được thành lập theo Quyết định số 130/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ và Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 1528/1998/QĐ-UB ngày 15/12/1998 của UBND tỉnh Quảng Trị).
 

Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu (KKT) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước (QLNN) tại KCN, KKT được tập thể Lãnh đạo Ban Quản lý tích cực chỉ đạo, phối hợp với các cấp, các ngành đã tổ chức thực hiện đạt được những kết quả khá tốt, được lãnh đạo tỉnh, doanh nghiệp và nhà đầu tư ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư, triển khai thực hiện dự án, sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường, quản lý lao động,… trong các KCN, KKT; Thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” và “một cửa điện tử”, góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực QLNN đối với KCN, KKT.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong các KCN, KKT, thông qua giao ban chương trình kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý và hàng năm, Ban Quản lý đã rà soát việc triển khai thực hiện quy hoạch của các KCN, KKT trên địa bàn; đầu tư xây dựng và duy tu, sửa chữa cơ sở hạ tầng; giám sát tình hình triển khai thực hiện các dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) trong các KCN, KKT; đôn đốc hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ, đúng mục tiêu đăng ký, phát hiện và xử lý kịp thời các doanh nghiệp vi phạm; hướng dẫn làm thủ tục đăng ký hoạt động trở lại cho một số dự án, thu hồi GCNĐKĐT đối với các dự án triển khai không đúng cam kết; tăng cường đối thoại doanh nghiệp; thường xuyên đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường,...

Ban Quản lý đã chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp QLNN đối với KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018, nhằm đảm bảo tính thống nhất, đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan QLNN và chính quyền địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả đảm bảo cho hoạt động QLNN trong KCN, KKT thống nhất, tránh chồng chéo và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong sản xuất kinh doanh tại các KKT, KCN; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC); bảo đảm sự đồng bộ, phối hợp để thực thi chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
 
ký Quy chế với Công an tỉnh
Lễ ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại các KCN, KKT
giữa BQL Khu kinh tế tỉnh với Công an tỉnh Quảng Trị, ngày 15/5/2019
 
Bên cạnh hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các quy định pháp luật trong KCN, KKT cũng đi vào nề nếp; đa số các doanh nghiệp trong KCN, KKT chấp hành nghiêm túc các quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, ANTT, BVMT,...
 
Hiện có 152 dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư/GCNĐKĐT với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 40 nghìn tỷ đồng, trong đó có 8 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư trên 826,3 tỉ đồng. Riêng 5 tháng đầu năm 2019, đã có sự bùng nổ về thu hút đầu tư, có 09 dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư/GCNĐKĐT với tổng vốn đăng ký đầu tư là 17.116,2 tỷ đồng, diện tích đất dự kiến sử dụng 752,55ha.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp hoạt động trong các KCN, KKT đều có sự tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước về tất cả các chỉ tiêu tổng hợp chủ yếu như: Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN), nộp ngân sách nhà nước (NSNN), giải quyết việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động (Cụ thể như năm 2018: Giá trị SXCN năm 2018 đạt hơn 4.850 tỷ đồng, tăng 21% với với năm 2017 (4.850/4.000 tỷ đồng) và đạt 110% so với kế hoạch (4.850/4.400 tỷ đồng), nộp NSNN đạt 385 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2017(385/350 tỷ đồng) và đạt 100% so với kế hoạch năm 2018, giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 6.000 lao động, với mức thu nhập bình quân đạt 5,9 triệu đồng/người/tháng).

Với những kết quả đó, Ban Quản lý đã khẳng định được vai trò, vị thế và sự đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp CNH-HĐH, chuyển dịch cơ cấu công nghiệp và đồng hành phát triển chung của Tỉnh trong chặng đường 30 năm sau ngày lập lại Tỉnh và tạo sự phát triển đột phá trong tương lai của tỉnh nhà.

Thực tế cho thấy rằng, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng  KCN, KKT đã khó thì công tác kêu gọi xúc tiến thu hút đầu tư lại càng khó khăn hơn và đây là công việc hết sức quan trọng trong công tác QLNN của Ban Quản lý, góp phần quyết định sự phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh nói chung,  KCN, KKT nói riêng.

Xác định được tầm quan trọng đó, thời gian qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Ban đã chú trọng tập trung chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc nổ lực đẩy mạnh tạo sự bứt phá trong công tác xúc tiến đầu tư:

- Trước hết là xây dựng các tài liệu, tập gấp thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư về KCN, KKT và được dịch ra nhiều thứ tiếng: Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc; quay flycam về hình ảnh quê hương Quảng Trị, vị trí đất đai quy hoạch các KCN, KKT để giới thiệu, vận động, xúc tiến đầu tư; xây dựng và công khai danh mục các dự án kêu gọi đầu tư;

- Tham gia các hội nghị, diễn đàn xúc tiến đầu tư của tỉnh, của Trung ương;

- Tiếp đón làm việc, hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục đầu tư; khảo sát thực địa, giới thiệu địa điểm (chuẩn bị người, phương tiện xe đưa đón hướng dẫn, giới thiệu), cung cấp thông tin miễn phí về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và các tài liệu khác có liên quan đến việc lập dự án; đồng thời tiếp tục thực hiện rút ngắn, đơn giản hóa thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư, GCNĐKĐT, cho thuê đất, cấp phép xây dựng,…cho các nhà đầu tư đến khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án tại các KCN, KKT;

- Thường xuyên theo dõi, bám sát quá trình đầu tư để phát hiện, hỗ trợ, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, tránh thiệt hại cho nhà đầu tư, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường,…

- Định kỳ 06 tháng và hàng năm, Ban Quản lý tổ chức hội nghị giao ban, đối thoại doanh nghiệp trong KCN, KKT, với tinh thần thân thiện, cởi mở, đồng hành cùng doanh nghiệp, Ban Quản lý cùng các sở, ngành, địa phương có liên quan kịp thời trả lời, giải đáp thỏa đáng các yêu cầu. Sau hội nghị, Ban Quản lý cùng các sở ngành làm báo cáo tổng hợp kiến nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc vượt quá thẩm quyền.
 
Tổ chức Hội thảo về cải cách hành chính
BQL Khu kinh tế tổ chức hội thảo cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả quản lý
 
- Thực hiện công khai minh bạch các bộ TTHC, chính sách ưu đãi đầu tư tại các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh, quy trình đầu tư thực hiện dự án...trên trang Web và tại bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” của Ban Quản lý. Duy trì nề nếp trong hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đảm bảo quy định.

- Tăng cường vai trò, quy định trách nhiệm và gắn với công tác thi đua khen thưởng của CBCCVC thực thi nhiệm vụ bằng việc thực hiện ký cam kết thực hiện giữa Lãnh đạo Ban với Lãnh đạo Phòng, bộ phận đơn vị và cá nhân có liên quan  khi thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp phải  bằng văn bản cụ thể, một lần, kiên quyết không để nhà đầu tư phải đi lại nhiều lần; khi có phản ánh của nhà đầu tư xảy ra, cá nhân và Trưởng phòng đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban.

- Quy định cụ thể về tăng cường trách nhiệm mối quan hệ phối hợp giữa các phòng, đơn vị liên quan để đảm bảo giải quyết nhanh gọn thủ tục cho nhà đầu tư,hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp.

- Ban hành văn bản và vận động CBCCVC thực hiện văn hóa, văn minh lịch sự khi hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp với phương châm:
"Doanh nghiệp đến niềm nở đón tiếp
Doanh nghiệp hỏi, hướng dẫn (giải thích) tận tình
Doanh nghiệp về, mong chờ thành đạt…"

Với những kết quả đó, Ban Quản lý đã khẳng định được vai trò, vị thế và sự đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp CNH-HĐH, chuyển dịch cơ cấu công nghiệp và đồng hành chung của tỉnh trong chặng đường 30 năm sau ngày lập lịa tỉnh và tạo sự đột phá trong tương lai của tỉnh nhà./
 

Tác giả bài viết: Lê Bá Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây